Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportprofil og livsstil.Transportmiddelbruk, aktivitetsmønstre og miljø- og forbruksorientering

Transportprofil og livsstil.Transportmiddelbruk, aktivitetsmønstre og miljø- og forbruksorientering

Forfattere: Susanne Nordbakke
Rapportnr: 579/2002
ISBN: 82-480-0267-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet undersøker om livsstil egner seg til å belyse variasjoner i folks transportadferd. Datagrunnlaget omfatter 11000 personer over 18 år fra Forbruker- og media-undersøkelsen 1999/2000 gjennomført av Norsk Gallup Institutt AS. Det skilles mellom ni ulike transportprofiler. Vel en tredjedel av befolkningen kombinerer ulike transportmidler. Folks aktivitetsnivå utenfor hjemmet og deres aktivitetsmønster har særlig betydning for forskjeller i transportmiddelbruk, også når en kontrollerer for andre forhold. Miljø- og forbruksorienteringer har mindre betydning. Ni segmenter med ulik transportrelatert livsstil blir analysert. Å se transportmåte og transportprofil som en del av en transportrelatert livsstil gir et nytt perspektiv for forståelse av folks transportmiddelvalg. Tilnærmingen gir grunnlag for å stille nye spørsmål om hvordan transportadferd kan påvirkes, noe som kanskje kan gi nye svar mht til utformingen av tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger