Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportplanlegging i Norge og Sverige - en sammenligning

Transportplanlegging i Norge og Sverige - en sammenligning

Forfattere: Inger-Anne Ravlum, Henning Lauridsen
Rapportnr: 536/2001
ISBN: 82-480-0220-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten sammenligner den norske og den svenske transportplanleggingen og drøfter likheter og forskjeller i måten å organisere prosessen på, målformuleringer og planleggingsmetodikk. Rapporten konkluderer bl a med at det svenske målhierarkiet hvor økonomisk effektivitet har en sentral plass, har påvirket planprosessen, metodikk og resultat og bidratt til at det svenske og det norske plansystemet har utviklet seg i ulike retninger. Planleggingen i Norge avviker fra den opprinnelige målsettingen om målstyring og rasjonell planlegging. Den bygger bl a ikke på konsistente, klare og etterprøvbare mål. Prosessen var preget av konsensus, men var på den andre siden mindre gjennomsiktig enn den svenske. De norske etatene har i mindre grad gått hverandres virkemidler etter i sømmene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger