Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportpakker i by. Rammebetingelser, organisering og innhold - en oversikt

Transportpakker i by. Rammebetingelser, organisering og innhold - en oversikt

Forfattere: Jon-Terje Bekken, Oddgeir Osland
Rapportnr: 744/2004
ISBN: 82-480-0456-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne utredningen tar for seg bypakkene i Oslo, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, med særlig fokus på den organisatoriske rammen rundt pakkene og beslutningsprosessen som ligger bak pakkens faktiske innhold. De sentrale momentene som belyses er kjennetegn ved pakkens innhold og bakgrunnen for utformingen av dem. Til slutt diskuterer vi om eller i hvilken grad en kan anta at organiseringen av transportpakkene medvirker til realisering av de transportpolitiske målsetningene på området. Når det gjelder konklusjonen er det ulike momenter som trekker i forskjellig retning. Det mest opplagte er at de har bidratt til økt fremkommelighet gjennom økt utbygging. Dette har imidlertid ikke bidratt vesentlig til endret transportmiddelvalg, selv om investeringene de siste årene har blitt vridd i retning av kollektivtransport. Det mest sentrale negative funnet er at organiseringen ikke ser ut til å bidra til at restriktive tiltak blir gjennomført.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger