Du er her

Transportmodeller og nytte/kostnadsmetodikk

Forfattere: Odd I Larsen, Jens Rekdal
Rapportnr: 1058/1997
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

Standardmetoden for samfunnsøkonomisk evaluering av investeringsprosjekter i samferdselssektoren er nytte-kostnad analyse. I korthet innebærer metoden at alle relevante effekter av prosjektet kvantifiseres og evalueres i en felles måleenhet som normalt er penger. Et prosjekt anses som samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom nytten (inntektene) er større enn kostnadene. I dette prosjektet er det utarbeidet regneprosedyrer (makroer for trafikkberegningsverktøyet EMME/2) som utfører beregninger av nyttekomponenter for vei og/eller kollektivprosjekter. Prosedyrene tar etterspørselsmatriser og transportnettverkene som gitt. I dette dokumentet drøftes nytte-kostnadsmetodikken sett i sammenheng med transportmodeller. Det foreslås enhetspriser for ulike nytte- og kostnadskomponenter, og opplegget for beregningsprosedyrene gjennomgås.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger