Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportmodeller for helhetlig samferdselsplanlegging. En kort oversikt over teori og metode

Transportmodeller for helhetlig samferdselsplanlegging. En kort oversikt over teori og metode

Forfattere: Jens Rekdal
Rapportnr: 1126/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Transportmodeller har lenge vært et viktig verktøy for planleggingen i transportsektoren. Hvis det er snakk om en helhetlig planlegging på tvers av de tradisjonelle delsektorene i transport, er det nærliggende å benytte modeller som har en geografisk dimensjon og som behandler de aktuelle reisemåter under ett. I dette notatet har vi forsøkt å gi et innblikk i hvordan denne type modeller er bygget opp, hvilke teorier og forutsetninger som ligger bak, og hvilke problemstillinger disse modellene er egnet til å belyse. Vi belyser prinsippene i de ulike vei- og rutevalgsalgoritmer som blir benyttet, prinsippene i gravitasjonsmodeller og logitmodeller, og hvordan firetrinns-modellene er bygget opp. Til slutt gir vi eksempler på hvordan man med begernsede ressurser kan etablere mer ad hoc-baserte modeller, som kan ha ett eller flere trinn til felles med firetrinns-modellene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger