Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportinnholdet i produksjon av varer og tjenester i Norge

Transportinnholdet i produksjon av varer og tjenester i Norge

Forfattere: Trond Arnljot Jensen
Rapportnr: 378/1997
ISBN: 82-480-0034-6
Språk: Norwegian

Formålet med prosjektet har vært å beregne hvor mye godstransport som totalt sett initieres av produksjonen i hver enkelt produk-sjonssektor i økonomien. Det skilles mellom direkte leveringer av transporttjenester til den enkelte sektor og såkalte kryssleveringer. Dette er transport som utfø-res eller kjøpes av sektorens under-leverandører og underleverandører til underle-verandører. Samlet godstransport i økonomien er imidlertid bare summen av de direkte leveransene til den enkelte sektor.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger