Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transportinfrastrukturens betydning for regionaløkonomisk utvikling

The Role of Transport Infrastructure in Regional Economic Development

Forfattere: Olga Ivanova
Rapportnr: 671/2003
ISBN: 82-480-0372-8
Språk: English
Vedlegg Summary
Hele rapporten

Denne doktorgradsavhandlingen er todelt. For det første analyseres økonomiske effekter av transportinfrastrukturutvikling ved bruk av en spatiell generell likevektsmodell (SGL) for Norge (PINGO). Konklusjonen fra den empiriske analysen er at selv om transportinfrastruktur ikke er nok for økonomisk utvikling, er velferdseffektene betydelige dersom man tar hensyn til framtidig produksjonsutvikling. For det andre utvikles en ny type SGL-modell som inkluderer husholdningenes og produsentenes lokaliseringsbeslutninger, boligmarkeder og forskjellige markedsimperfeksjoner, og der transportnettverket inngår. Modellen er implementert ved bruk av et hypotetisk datasett.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger