Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne

Transport, udekket aktivitetsbehov og velferd blant personer med nedsatt bevegelsesevne

Forfattere: Susanne Nordbakke, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1465/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1255-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Basert på data fra to landsdekkende utvalgsundersøkelser sammenliknes transportressurser, transportmiddelbruk, deltakelse i aktiviteter og udekket aktivitetsbehov blant personer med nedsatt bevegelsesevne og i befolkningen generelt. Resultatene viser at det er forskjeller mellom personer med nedsatt bevegelsesevne både når det gjelder tilgang på transportressurser og hvilke transportmidler de bruker i hverdagen. Videre viser resultatene at personer med nedsatt bevegelsesevne i mindre grad deltar i aktiviteter utenfor hjemmet som kan bidrar til velferd og at det er et større udekket behov for slike aktiviteter blant personer med nedsatt bevegelsesevne enn i befolkningen generelt. Rapporten avdekker en rekke barrierer som personer med nedsatt bevegelsesevne opplever med ulike transportmidler og funnene tilsier at det er nødvendig å bruke et hele reisen perspektiv for å forstå utfordringer knyttet til transport og udekkede aktivitetsbehov blant personer med nedsatt bevegelsesevne.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger