Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transport og lokalisering i byområder - En integrert transport- og arealbruksmodell

Transport og lokalisering i byområder - En integrert transport- og arealbruksmodell

Forfattere: Trond Arnljot Jensen
Rapportnr: 381/1997
ISBN: 82-480-0073-0
Språk: Norwegian

Vi har formulert en generell likevektsmodell, TRAM, for arealbruk og transport i byområder. Modellen fokuserer på etterspørsel etter areal til bolig- og produksjonsformål. Hushold ser på arbeidsreiser og arealpris når de bestemmer hvor de tilbyr arbeidskraft og hvor de skal bo. Produk-sjon lokaliseres med best mulig tilgang på ar-beidskraft og areal til laveste kostnad. Foreløpige resultater tyder på at lokaliserings-effekter er viktige for lokal transportpolitikk. To tiltak med tilsynelatende like trafikale effekter, gir i følge beregninger motsatte konsekvenser for eksempel i det regionale arbeidsmarkedet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger