Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Transport- og logistikkmarkedet i Norge : strukturer, drivkrefter og konkurranseevne

Transport- og logistikkmarkedet i Norge : strukturer, drivkrefter og konkurranseevne

Forfattere: Olav Eidhammer, Ivar Pettersen, Helge Virum
Rapportnr: 339/1996
ISBN: 82-7133-989-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Norsk godstransport og logistikk er preget av stabile struktu-rer og trender samtidig som det pågår betydelige endrings-pro-sesser. Fram-veksten av sterke, integrerte stykkgods-nettverk har preget nærin-gen en lengre periode. Norsk godstransport er avhengig av en effektiv veg-transportsektor og det er lite sannsynlig at endringer i avgifter, europeiske transportnettverk eller internasjonal konkurranse kom-mer til å forrykke dette bildet vesentlig. Transportbrukerne er sentrale når det gjelder å legge pre-missene for denne utviklingen. Regn-skapstall for perioden 1993-95 viser at lønn-somheten i transport- og logistikkbedriftene har vært svak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger