Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikkutviklingen på Stavanger lufthavn Sola 2000-2010

Trafikkutviklingen på Stavanger lufthavn Sola 2000-2010

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Frode Voldmo
Rapportnr: 486/2000
ISBN: 82-480-0160-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

I denne rapporten vurderes trafikkutviklingen på Stavanger lufthavn Sola i perioden 2000-2010. Vurderingene bygger på en gjennomgang av TØIs grunnprognoser fra den nasjonale transportmodellen samt en spørreundersøkelse blant bedrifter i Solas influensområde. For innenlands trafikk anslås veksten i antall passasjerer kommet/reist til å bli 3,3 prosent pr år i prognoseperioden. For utenlandstrafikken er det ikke foretatt noen gjennomgang av modellprognosen. Anslagene her er kun basert på analyser av trender og informasjon fra spørreundersøkelsen og andre intervjuer. Sluttsatsen av denne gjennomgangen er at det er rimelig å anta vekst i utenlandstrafikken minst på linje med innenlandsk trafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger