Du er her

Trafikkulykker på bruer i Norge 2010-2016

Forfattere: Fridulv Sagberg, Per Andreas Langeland
Rapportnr: 1606/2017
ISBN: 978-82-480-2104-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2103-2
Språk: norsk
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I perioden 2010-2016 skjedde det 38 dødsulykker på eller ved veibruer i Norge. Av disse hadde 31 ulykker sammenheng med utforming av brua eller veien like før eller etter brua. Påkjøring av eller kjøring gjennom rekkverk forekom i en stor andel av ulykkene. I tillegg var det 115 ulykker med hardt skadde og 1280 ulykker med lettere skadde. Av i alt rundt 7300 bruer på mer enn 10 meters lengde, har det skjedd personskadeulykker på 869 bruer. Ulykkesrisikoen er større nær endene av brua og på veien like før/etter enn den er i midtsonen av brua. Risikoen på bruer totalt sett er likevel noe lavere enn på veinettet for øvrig. Dette kan delvis forklares av at det i liten grad er kryss på eller like ved bruer. En annen mulig forklaring, som bør undersøkes nærmere, er at farten kan være lavere på bruer enn på tilsvarende veistrekninger utenom bruer. Mange ulykker kunne vært mindre alvorlige ved bedre utforming av rekkverk. Forlengelse av rekkverk før bruer kunne dessuten redusert konsekvensene av utforkjøring på strekningen før en bru.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger