Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhet i gater. Ulykkesanalyse og gjennomgang av utformingstiltak

Trafikksikkerhet i gater. Ulykkesanalyse og gjennomgang av utformingstiltak

Forfattere: Fridulv Sagberg, Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1229/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1380-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En analyse av ”nullvisjonsulykker” – dvs. ulykker med drepte eller hardt skadde – i bygater og tettsteder med fartsgrense 50 km/t eller lavere viser at den største utfordringen er ulykker med fotgjengere eller syklister. Over 2/3 av dem som omkommer i byer og tettsteder, er fotgjengere eller syklister. Rundt halvparten av fotgjengerne som omkommer, blir påkjørt i gangfelt. En gjennomgang av både tradisjonelle og mulige nye tiltak tyder på at en vesentlig reduksjon av disse nullvisjonsulykkene vil kunne oppnås ved mer omfattende bruk av en del tradisjonelle tiltak, som f.eks. fartsdempende tiltak, siktforbedringer og bedre tilrettelegging av kryssingspunkter for myke trafikanter. En del nye tiltak, som dels er utprøvd i andre land, og dels foreligger bare i form av ideer, vil kunne gi ytterligere forbedring av sikkerheten og foreslås derfor utredet med sikte på utprøving og/eller implementering i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger