Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhet for eldre : Litteraturstudie, risikoberegninger og vurdering av tiltak.

Trafikksikkerhet for eldre : Litteraturstudie, risikoberegninger og vurdering av tiltak.

Forfattere: Fridulv Sagberg, Alf Glad
Rapportnr: 440/1999
ISBN: 82-480-0103-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I forhold til befolkningsandel er det i Norge færre skadde i trafikkulykker, men flere drepte, blant eldre enn blant middelaldrende. Færre skadde skyldes lavere eksponering blant eldre, og flere drepte skyldes trolig at eldre tåler mindre påkjenninger. Pr. personkilometer øker skaderisikoen med alder for alle trafikantgrupper. Skaderisikoen blant eldre fotgjengere har gått betraktelig ned de siste 20 år, men fotgjengere utgjør fortsatt den største gruppen blant skadde over 80 år. Det ventes en økning i andelen eldre bilførere som skades eller innblandes i uhell hvor andre skades, siden andelen eldre med førerkort øker. På grunnlag av en omfattende litteraturgjennomgang drøftes de viktigste aldersforandringer i sensoriske, kognitive og motoriske funksjoner som kan forklare eldres risiko. Mulige tiltak for å forebygge trafikkulykker blant eldre drøftes. Det er behov for mer kunnskap om eldres eksponering under ulike trafikkforhold, bl.a. for å belyse spørsmålet om i hvilken grad de kompenserer for sine begrensninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger