Du er her

Trafikkpotensialet for norske flyplasser

Forfattere: Sverre Strand
Rapportnr: 293/1995
ISBN: 82-7133-935-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Dette prosjektet er en vurdering av trafikkpotensialet for norske flyplasser, med basis i en historisk trendanalyse og en kartlegging av det geografiske og funksjonelle kraftfeltet til hver enkelt flyplass. Denne kartleggingen omfatter også konkurranseflaten mot andre transportmidler. Det legges særlig vekt på å vise hvor viktig forståelsen av det områdespesifikke vil være i en framtid med (muligens) mindre generell etterspørselsvekst og andre nye forutsetninger for flytrafikken. Rapporten inneholder også en drøfting av prognosebegrepet, og en argumentasjon for at en analyse av dagens utvikling i luftfarten egner seg spesielt godt for å forstå nye drivkrefter og betingelsene for potensiell adferds- og markedsrespons.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger