Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikkens betydning for bomiljøet - Forprosjekt til forskningsprogrammet "Bolig og levekår"

Trafikkens betydning for bomiljøet - Forprosjekt til forskningsprogrammet "Bolig og levekår"

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1149/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Trafikk som levekårsulempe og segregasjon er blant de temaer Norges forskningsråd etterlyser mer kunnskap om. Notatet drøfter i hvilken grad trafikkendringer kan sette i gang segregasjonsprosesser, og konkluderer med at dette er sannsynlig og at det kan prøves empirisk ved hjelp av data fra TØIs miljøundersøkelser fra Oslo indre øst og registerdata over befolkningens levekårsressurser. Hypotesen er at gatestrekninger med redusert trafikkbelastning har tiltrukket seg ressursterke personer, og at dette igjen har tiltrukket seg flere ressursterke personer. Gatestrekninger med økt belastning har ventelig gjennomgått tilsvarende utvikling med motsatt fortegn. Trafikkforhold har i liten grad vært trukket fram som forklaring på segregasjons- og gentrifiseringsprosesser. Gitt at trafikk har slike effekter, kan dette være et viktig bidrag til å forklare segregasjon på lavere geografiske nivåer enn bydel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger