Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikk, luftforurensning og plager Analyser av hovedvegomleggingen i Oslo Øst

Trafikk, luftforurensning og plager Analyser av hovedvegomleggingen i Oslo Øst

Forfattere: Ronny Klæboe
Rapportnr: 404/1998
ISBN: 82-480-0062-1
Språk: Norwegian

På basis av miljøundersøkelser i 1987, 1994 og 1996 hver med ca 1000 respondenter, og luftforurensnings-beregninger fra NILU er det gjennomført en analyse av sammenhenger mellom vegtrafikk, luftforurensning og plager i forbindelse med hovedvegomleggingen i Oslo Øst. Hovedvegomleggingen har til tross for økning i trafikkarbeidet og høyere fart halvert trafikkbelastningen nær bolig. Gjennomsnittlig luftforurensning ute ved bolig har blitt redusert med 40-50% og andelen meget plagede av støv/skitt og eksos/-lukt er vesentlig redusert. Av de ulike målene på forurensning synes periodegjennomsnittene å samvariere bedre med andelen som er meget plaget enn 98-prosentiler og maksimalmål. Det gjenstår imidlertid fortsatt arbeid med å etablere mer robuste sammenhenger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger