Du er her

Tomkjøring med lastebiler

Forfattere: Rolv Lea
Rapportnr: 395/1998
ISBN: 82-480-0052-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Formålet med analysen har vært å finne kjennetegn ved tomkjøring som kan gjøre det mulig å iverksette tiltak for å redusere tomkjøringen. Analysen er gjennomført ved bearbeiding og analyse av SSB's Lastebiltelling og litteraturstudier av tilsvarende utenlandske undersøkelser. 38,9% av all tomkjøring med godskjøretøy viser seg å være gjort med kjøretøy som ikke er registrert med turer med last i det hele tatt. I hovedsak er dette små kjøretøy som antagelig ikke brukes til godstransport. Sammenlignet med Storbritannia lå Norge i 1994 på det tomkjøringsnivå Storbritannia hadde i 1973. I 1993 var tomkjøringsandelen i Storbritannia 29%. Dette viser at det antagelig er godt rom for en betydelig reduksjon i tomkjøringen i Norge. Korrigert for de små kjøretøyene som kun har tomme turer er tomkjøringsandelen i leie- og egentransportmarkedet identisk. Påstander om at egentransport er ineffektivt synes å være grunnløse når dette måles som andel vognkm kjørt uten last.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger