Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltak mot bruk av dieselkjøretøy på dager med høy luftforurensning

Tiltak mot bruk av dieselkjøretøy på dager med høy luftforurensning

Forfattere: Harald Aas, Lasse Fridstrøm, Tormod W Haug
Rapportnr: 1437/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1664-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

EFTA-domstolen har dømt Norge for gjentatte overskridelser av grenseverdiene for luftkvalitet og for ikke å ha en tiltaksplan mot problemet. Begrensninger i bruken av dieseldrevne personbiler på dager med svært høy luftforurensing er et mulig tiltak. Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved et slikt tiltak består først og fremst i ulemper for trafikantene. Det mest kostnadseffektive strategien er trolig å mangedoble satsen for dieselbiler i bompengeringen. En slik bruk av prismekanismen vil innebære lavere og mer forutsigbare samfunnsøkonomiske kostnader enn en absolutt forbudssone.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger