Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltak for barns egenstyrte mobilitet og aktivitet

Tiltak for barns egenstyrte mobilitet og aktivitet

Forfattere: Sunniva Frislid Meyer, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Opheim Ellis
Rapportnr: 1864/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1907-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

TØI har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet undersøkt eksisterende tiltak som kan gi barn økt egenstyrt og aktiv mobilitet, samt gitt innspill til mulige nye tiltak. Mange kommuner har gjort mye for å bedre infrastrukturen og sikre ferdselsveiene for barn og unge, noe som er forutsetninger for egenstyrt mobilitet. Barrierer som kan hindre gjennomføring av tiltak er manglende kapasitet, kompetanse og økonomiske ressurser. Mindre sentrale kommuner opplever flest barrierer. Tiltak som kan styrke barns egenstyrte mobilitet er utvidet bruk av Hjertesoner, et offentlig transporttilbud tilpasset barn og unge og lokalisering av fritidsaktiviteter på steder dit de kan komme selv. Det trengs tydeligere krav, retningslinjer og veiledning fra sentrale myndigheter om størrelse og avstander til gode og varierte utearealer for barn, eksplisitt prioritering av lokale myke trafikanter fremfor gjennomfarts- og annen biltrafikk, og at myndighetene satser på egne barnestudier som kan supplere reisevaneundersøkelser, sikre barns interesser og koples til kommunenes planverktøy.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger