Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltak for å bedre beredskapen for sårbare personer i Norge

Tiltak for å bedre beredskapen for sårbare personer i Norge

Forfattere: Sunniva Frislid Meyer, Tor-Olav Nævestad, Claudia Morsut
Rapportnr: 2011/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1516-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Denne rapporten presenterer tolv tiltak for å styrke beredskapen for sårbare personer i Norge, basert på det EU-finansierte BuildERS-prosjektets funn. Tiltakene inkluderer det å engasjere lokale mellomledd for å identifisere sårbare grupper, øke økonomisk støtte til frivillige organisasjoner, utvikle samarbeidskanaler, forbedre kommunikasjon under kriser, og bekjempe feilinformasjon. Gjennom workshops og en spørreundersøkelse ble disse tiltakene diskutert og vurdert for deres gjennomførbarhet og effekt i norsk kontekst. Rapporten fremhever behovet for en helhetlig og koordinert innsats for å forbedre samfunnets evne til å støtte sårbare grupper under kriser, og anerkjenner viktigheten av tilpasset kommunikasjon og styrking av frivillige organisasjoners rolle.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger