Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tilgjengelighet til kollektive transportsystemer. Politikk og regelverk i Europa

Accessible public transport. A view of Europe today - policies, laws and guidelines

Forfattere: Aud Tennøy, Merethe Dotterud Leiren
Rapportnr: 952/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0869-9
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten er resultatet av arbeidet i arbeidspakke 1 Gjeldende politikk og lovverk i prosjektet For a European Accessibility of Public Transport for People with Disabilities (Euro Access). Prosjektet er finansiert av Europakommisjonens Generaldirektorat for forskning, under sjette rammeprogram. For mer informasjon om Euro Access, se www.euro-access.org/ .Rapporten beskriver kort ca. 350 dokumenter som omfatter politikk, handlingsplaner og strategier, lovverket (lover, bestemmelser, reguleringer, håndbøker med mer) og andre virkemidler (prisreduksjoner, økonomiske insentiver, budsjettkrav, spesialtransport, strategiske planer, trening, utvikling av indikatorer etc.) i EU-landene, Island og Norge. Referansene er organisert som et oppslagsverk, listet etter tema og land. Hensikten er at rapporten skal kunne brukes i senere analyser i Euro Access, og at den skal kunne fungere som oppslagsverk for andre som arbeider med kollektivtrafikkens tilgjengelighet. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger