Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tidsdifferenssiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferenssiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Forfattere: Odd I Larsen, Tom N Hamre
Rapportnr: 1155/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Etter oppdrag fra Samferdselssjefen i Oslo har Transportøkonomisk institutt (TØI) utredet tidsdifferensiering av takstene i bompengeringen. Bakgrunnen for dette er et bystyrevedtak der byrådet bes fremme sak om vurdering av takstene i bompengeringen slik at det blir dyrere å passere i rushtiden og rimeligere/gratis i lavtrafikkperioder (kvelds- og nattestid og i helgene). Det er benyttet en transportmodell som omfatter vegnett og kollektivtilbud i Oslo/Akershus for å analysere effektene av en slik tidsdifferensiering. Ved overføring fra bil- til kollektivtrafikk er det også tatt hensyn til konsekvenser for kollektivtrafikkens tilbud, kostnader og inntekter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger