Du er her

  • > Publikasjoner
  • > The Social Optimum Public TRAnsport Model (SOPTRAM )

The Social Optimum Public TRAnsport Model (SOPTRAM)

Forfattere: Odd I Larsen
Rapportnr: 708/2004
ISBN: 82-480-0415-5
Språk: English

SOPTRAM er en modell som maksimerer samfunnsmessig overskudd for et kollektivsystem mhp takster og tilbud. Den kan også benyttes til å studere incentivsystemer for et kollektivselskap som tilpasser seg på rent kommersielle kriterier. Modellen er benyttet ved flere anledninger i siste 10 år, men har ikke tidligere vært grundig dokumentert. Modellen er formulert med sikte på å fange opp to viktige aspekter ved kollektivtrafikk i byområder - etterspørsel som varierer mye mellom rushtider og andre perioder og - tilbud som er sammensatt av et "basistilbud" og ekstrainnsats i rushtidene. I konkrete anvendelser bør brukeren kalibrere en del konstanter i modellen slik at den reproduserer utgangssituasjonen med hensyn til etterspørsel, trafikkinntekter og kostnader.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger