Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tett eller tilgjengelig? En studie av tetthet, tilgjengelighet og reisevaner i Viken og Oslo

Tett eller tilgjengelig? En studie av tetthet, tilgjengelighet og reisevaner i Viken og Oslo

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 1827/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2358-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Å bygge tett i sentrale strøk og rundt kollektivknutepunkter er et viktig grep for å bygge bærekraftige byer og tettsteder. Økt tetthet er lønnsomt for utbyggere, det bidrar til mer bærekraftige reisevaner, og det sikrer i så måte både økonomisk og miljømessig bærekraft. Samtidig er det mer usikkert i hvilken grad fortetting påvirker sosial bærekraft. Høy tetthet medfører gjerne dårligere lysforhold i boliger, mer støy og lavere bostabilitet. Det kan derfor være interessant å se nærmere på tetthetens betydning for transport og om det er andre faktorer som også kan bidra til miljøvennlige reisevaner. I Viken og Oslo har vi funnet at det er bare i de 20 prosent tettest befolkede nabolagene at kollektivandelen er høyere enn bilandelen. Det er også slik at kollektivtransportens konkurransekraft, målt i reisetid i forhold til bil, har en substansiell sammenheng med transportmiddelvalg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger