Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Syklistskader, risiko ved sykling og nyttekostnadsanalyseverktøyet for sykkeltiltak

Syklistskader, risiko ved sykling og nyttekostnadsanalyseverktøyet for sykkeltiltak

Forfattere: Knut Veisten, Kjartan Sælensminde, Karl-Erik Hagen
Rapportnr: 816/2005
ISBN: 82-480-0597-6
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0598-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten gir først et anslag på det totale omfanget av syklistskader. De ikke-rapporterte skadene er fordelt etter skadegrad ved hjelp av sjukehusutvalg. Om lag 13 % rapporteres til politiet av et totalt årlig skadeantall på knapt 6000. Dernest drøfter rapporten risiko ved sykling, der det vises hvor viktig det er å skille mellom ren strekningsrisiko og ren kryssrisiko. Anlegging av g/s-veg reduserer strekningsrisikoen, men den kombinerte streknings- og kryssrisikoen kan øke om det ikke samtidig gjøres krysstiltak. Til slutt indikerer rapporten hvordan en kan gå fram for å få ikke-rapporterte ulykker og anslag for strekningsrisiko/kryssrisiko inn i et verktøy for nyttekostnadsanalyse av tiltak rettet mot sykling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger