Du er her

Sykkelpotensialet i norske byer og tettsteder

Forfattere: Unni B Lodden
Rapportnr: 561/2002
ISBN: 82-480-0248-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en vurdering av potensialet for å overføre korte bilreiser til sykkel eller gange. Utgangspunktet er at en del av bilreisene under 5 km bør kunne overføres. TØI har vurdert dette potensialet til å være ca 35 prosent av de korte bilreisene (under 5 km), noe som utgjør 16 prosent av alle bilreiser som gjennomføres i Norge. En overføring av disse bilreisene vil gi en økning i gang-/sykkeltrafikken på nærmere 40 prosent. Dette anslaget over potensielle sykkelreiser er svært usikkert. En slik økning av sykkeltrafikken vil kreve nokså omfattende sykkeltiltak og en helhetlig satsing over en rekke år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger