Du er her

Styring og samordning i den reformerte staten

Forfattere: Inger-Anne Ravlum
Rapportnr: 667/2003
ISBN: 82-480-0366-3
Språk: Norwegian

De fleste OECD-land har de siste tiårene gjennomført dels gjennomgripende reformer i offentlig sektor. Hovedelementene har vært oppsplitting, fristilling og utskilling av etater, kombinert med innføring av nye styringsformer, som mål- og resultatstyring og kontraktsstyring. Reformene skal bidra til større effektivitet i offentlig administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringer tyder på at reformene fører til fragmentering, dårligere koordinering og undergraving av politisk styring og kontroll. Denne rapporten presenterer teoriene som understøtter reformarbeidet og norsk og internasjonal forskning om effektene reformene har for overordnet og helhetlig politisk styring. Internasjonale reformtrender og eksempler fra transportsektoren presenteres og blir diskutert i forhold til målene i norsk transportplanlegging om helhetlig politisk planlegging og tverrsektoriell samordning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger