Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Stykkgodsterminaler i Norge Strukturer og nøkkeltall

Stykkgodsterminaler i Norge Strukturer og nøkkeltall

Forfattere: Olav Eidhammer, Inger Beate Hovi, Ingar Kjetil Larsen
Rapportnr: 758/2005
ISBN: 82-480-0471-6
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0472-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Sammendrag

På oppdrag for transportetatene er det gjennomført en undersøkelse blant stykkgodsterminaler i Norge. Hensikten har vært å få fram nøkkeltall mht terminalstruktur, godsvolum, tjenester og kostnader. Samlastterminaler, jernbaneterminaler og trafikkhavner har inngått i undersøkelsen. Undersøkelsen viser at terminaler lokalisert i Oslo-området er gjennomgående størst, mens terminaler i Nord-Norge er minst. Det er relativt sett flere godsterminaler i Nord-Norge enn i landet for øvrig målt i forhold til godsomslag. Dette betyr at størrelsen på området som en terminal skal betjene, er mer førende for antall terminaler enn totalt godsvolum. Både sysselsetting knyttet til godshåndtering og omlastingskostnader i kr pr tonn er betydelig lavere i trafikkhavnene (ca 10 prosent) sammenliknet med tilsvarende kostnader i samlastterminalene. Dette skyldes at samlastterminaler tilbyr andre tjenester enn trafikkhavnene: Alle tre terminaltyper bidrar til konsolidering av godsstrømmer, men mens trafikkhavner og jernbaneterminaler konsoliderer lastbærere, står samlastterminalene for konsolidering av godset inne i lastbærereren, hvilket er langt mer arbeidsintensivt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger