Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Statistikk om godstransport. Dagens grunnlag og forslag til prioritering av ny statistikk

Statistikk om godstransport. Dagens grunnlag og forslag til prioritering av ny statistikk

Forfattere: Inger Beate Hovi, Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 849/2006
ISBN: 82-480-0668-9
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0669-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er vesentlige mangler ved dagens statistikkgrunnlag for godstransport. Dette skyldes svak konsistens mellom transportformer og mangelfull informasjon om innenriks godsstrømmer. Som tiltak for å bedre statistikkgrunnlaget anbefaler vi å gjennomføre en pilotstudie for en forenklet varestrømsundersøkelse. Vi anbefaler også at havnestatistikken utvides fra en ren terminalstatistikk til en datakilde om godsets opprinnelses- og bestemmelsessted. Arbeidet med elektronisk datafangst bør intensiveres, og vi anbefaler å begynne med de fire store samlasterne. Deres datasystemer er relativt homogene og vil kunne gi verdifull informasjon om terminalbruk i Norge og om kommuneinterne transporter, som ikke er dekket andre steder i statistikken. Til sist anbefaler vi at lastebilstatistikken gis en bedre dekningsgrad enn i dag, blant annet ved at utenlandske bilers kjøring i Norge inkluderes. Dessuten bør det innføres en periodisk undersøkelse blant godsbiler med nyttelast mindre enn 3,5 tonn. Også informasjon om transportkjeder bør inkluderes i lastebilundersøkelsen, f eks med spørsmål om terminaltype for gods lastet eller losset.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger