Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Slutt på lidenskapen? Endringer i førerkortandel og utvikling blant ungdom

Slutt på lidenskapen? Endringer i førerkortandel og utvikling blant ungdom

Forfattere: Susanne Nordbakke, Fridulv Sagberg, Fredrik Alexander Gregersen
Rapportnr: 1477/2016
ISBN: 978-82-480-1728-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1702-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Formålet med prosjektet var å undersøke førerkortutviklingen i gitte alderskohorter og hvordan den observerte nedgangen i førerkortandel har virket inn på bilbruk og trafikksikkerhet. Analyser basert på førerkortstatistikk og befolkningsstatistikk viser at førerkortandelen i liten grad øker med alder, noe som trolig skyldes en økning antall ikke-vestlige innvandrere i befolkningen. Ikke-vestlige innvandrere har i langt mindre grad førerkort enn den norskfødte befolkningen. Studien viser også at bilbruken blant de unge har blitt redusert. Dels ved at færre unge har førerkort og dels ved at de som tar førerkort bruker bilen mindre enn før. Videre viser studien at bilbruken totalt i befolkningen har holdt seg mer eller mindre stabil siden 1992. Nedgangen i bilbruk blant yngre har blitt veid opp av økning blant eldre. I tillegg viser studien at de som tar førerkort på et senere tidspunkt, bruker bil i langt mindre grad enn de som tar førerkort på et tidligere tidspunkt. Studien finner ingen effekt av nedgangen i førerkortandelen blant unge de siste ti årene på trafikkulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger