Du er her

Sikkerhetseffekter av salting

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1171/2011
ISBN: 978-82-480-1304-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1282-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Salting benyttes for å fjerne is og snø i veibanen, slik at friksjonen forbedres og framkommeligheten og trafikksikkerheten øker. Salt har negative miljøkonsekvenser, og det er derfor viktig at sikkerhetseffekten er godt dokumentert. Mange undersøkelser fra Norge, Norden og Nord-Amerika tyder på at salting har ulykkesreduserende effekter. Eldre undersøkelser viser større effekter enn nyere undersøkelser. Sikkerhetseffekten av salting og bedre friksjon er større for materiellskadeulykker enn for alvorlige personskadeulykker, noe som skyldes at forbedret friksjon også gir økt fart. Flere undersøkelser finner at risikoøkningen på is og snø er større når slike føreforhold opptrer sjeldent. En står derfor overfor to avveiningsspørsmål når det gjelder sikkerhetseffekten av salting: a) hvor mye øker risikoen på den delen av veinettet som fremdeles har snø og is etter salting, og b) kan fartsøkningen pga. salting og bedre friksjon føre til at de mest alvorlige ulykkene med drepte og hardt skadde øker? Norske undersøkelser av effekten av salting er gamle. Det er behov for å oppdatere kunnskapen på området og å avklare avveiningsproblemene knyttet til bruken av salt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger