Du er her

Sikkerhet på tvers i samferdselssektoren

Forfattere: Tonje Grunnan, Torkel Bjørnskau, Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 954/2008
ISBN: 978-82-480-0870-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0871-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En "Sikkerhet på tvers" (SPT) - policy, hvor sikkerhetsarbeidet koordineres og samordnes bedre mellom transportgrenene, kan bidra til å løse utilsiktede konsekvenser av den tradisjonelle sektorpolitikken. Sikkerhetstiltak mot ulykker og eventuelle hendelser kan føre til forflytning (migrasjon) både av risikofaktorer og trafikk (eksponeringen). Sårbarhet overfor nye og gamle typer risiko, avhengigheter mellom transportgrener, samt ufordringer knyttet til New Public Management er andre argumenter som taler for å arbeide på tvers med sikkerhet i samferdselssektoren. Norske samferdselsmyndigheter må forholde seg til en rekke internasjonale sikkerhetsbestemmelser. Samferdsels-departementet har likevel styringsmuligheter gjennom budsjettildelingen over statsbudsjettet, krav som settes til sikkerhet i tildelingsbrev og instrukser, og bruk av Nasjonal Transportplan (NTP) som et redskap for samarbeid. Tilsynene i sektoren fungerer også som styringsinstrument. Sterkere styring gjennom enhetlig tilsyn, et tydeligere fokus på sikkerhet på tvers i etatsstyringen, og etablering av en multimodal samarbeidsgruppe for sikkerhet på tvers med formål å lage en SPT-plan, er forslag til elementer i en STP-strategi for Samferdselsdepartementet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger