Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Seks-åringer som fotgjengere: sekåringers forutsetninger for å ferdes trygt i trafikken og risikifaktorer på skolevegen

Seks-åringer som fotgjengere: sekåringers forutsetninger for å ferdes trygt i trafikken og risikifaktorer på skolevegen

Forfattere: Kari Midtland
Rapportnr: 314/1995
ISBN: 82-7133-958-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

6-åringers sensoriske, perseptuelle, kognitive og adferdsmessige forutsetninger for å ferdes trygt i trafikken belyses, og sammenliknes med 7-åringers forutsetninger. 6-åringers ulykkes-mønster sammenliknes med eldre gruppers ulykkesmønster. Undersøkelsene, som er utført gjennom studier av nordisk og internasjonal forskning i trafikk-sikkerhet og utviklingspsykologi og av statistikk over vegtrafikkulykker fra Statistisk sentralbyrå, viser at 6-åringer er dårliger skikket til å ferdes trygt i trafikken enn 7-åringer. Risikofaktorer for 6-åringer i trafikken blir identifisert og presenteres i 3 sjekklister. Disse gir grunnlag for å bedømme skolevegers farlighetsgrad.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger