Du er her

Security i transport og personvernets grenser

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Mattias Gripsrud, Tonje Grunnan, Tore Leite
Rapportnr: 914/2007
ISBN: 978-82-480-0799-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0800-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Etter terrorangrepene 11. september 2001 har securitytiltakene i transportsektoren blitt mer omfattende, særlig i luftfart og sjøfart, som tradisjonelt har hatt fokus på security. Norske tiltak er i stor grad implementering av internasjonale regler. Personvern er i liten grad i fokus blant norske transportaktører, bortsett fra i luftfart. Det er også i luft- og sjøfart at terrorsikring er på dagsordenen. I andre transportgrener er man lite opptatt av terrorsikring, og personvern diskuteres primært i tilknytning til ordinære sikkerhetstiltak og med tanke på egne ansatte. Security-tiltak har implikasjoner for personvern. Adgangskontroll og sikkerhetssjekk utfordrer integritetsvernet; overvåkning og registrering utfordrer personopplysningsvernet. Tiltakene kan være i strid med personvernet fordi enkeltpersoner ikke får anledning til å nekte registrering, og de får kun begrenset innsikt i og mulighet for å korrigere opplysninger som er lagret om dem. Det oppstår også rettsstatlige problemer knyttet til mangel på innsyn i det rettslige grunnlaget og hemmeligholdelse av grunnlaget for trusselvurderinger. Strengere prosedyreregler for gjennomføring av securitytiltak kan til en viss grad bøte på problemene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger