Du er her

Security i transport og personvernets grenser

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Mattias Gripsrud, Tonje Grunnan, Tore Leite
Rapportnr: 914/2007
ISBN: 978-82-480-0799-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0800-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Etter terrorangrepene 11. september 2001 har securitytiltakene i transportsektoren blitt mer omfattende, særlig i luftfart og sjøfart, som tradisjonelt har hatt fokus på security. Norske tiltak er i stor grad implementering av internasjonale regler. Personvern er i liten grad i fokus blant norske transportaktører, bortsett fra i luftfart. Det er også i luft- og sjøfart at terrorsikring er på dagsordenen. I andre transportgrener er man lite opptatt av terrorsikring, og personvern diskuteres primært i tilknytning til ordinære sikkerhetstiltak og med tanke på egne ansatte. Security-tiltak har implikasjoner for personvern. Adgangskontroll og sikkerhetssjekk utfordrer integritetsvernet; overvåkning og registrering utfordrer personopplysningsvernet. Tiltakene kan være i strid med personvernet fordi enkeltpersoner ikke får anledning til å nekte registrering, og de får kun begrenset innsikt i og mulighet for å korrigere opplysninger som er lagret om dem. Det oppstår også rettsstatlige problemer knyttet til mangel på innsyn i det rettslige grunnlaget og hemmeligholdelse av grunnlaget for trusselvurderinger. Strengere prosedyreregler for gjennomføring av securitytiltak kan til en viss grad bøte på problemene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger