Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samordning av tog og buss i hovedstadsområdet : virkninger av å overføre kjøp av lokale jernbanetjenester til fylkeskommunen

Samordning av tog og buss i hovedstadsområdet : virkninger av å overføre kjøp av lokale jernbanetjenester til fylkeskommunen

Forfattere: Heidi Renolen
Rapportnr: 1041/1996
Språk: Norwegian

Notatet gir en oversikt over samordning på driftssiden mellom NSB og andre aktører i hovedstadsområdet, samt viktige sider ved en eventuell overføring av ansvar for kjøp av lokale jernbanetjenester til fylkeskommunen. Notatet er utarbeidet på grunnlag av intervjuer med aktører som berøres av problemstillingen. Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har ingen rolle i prosessen mellom Samferdsels-departementet og NSB om kjøp av lokale jernbanetjenester, til tross for at 65 prosent av NSBs reiser foregår i dette området. Et hovedproblem ved en slik organisering ligger i begrensede muligheter for avveining mellom tog og andre kollektive transportmidler. Det ligger derfor ikke til rette for en bevisst satsing på de mest rasjonelle transportløsningene. Det kan likevel se ut som om det i første omgang er investeringer og ikke drift som er problemet for en videreutvikling av togtilbudet som ryggrad i kollektivsystemet i hovedstadsområdet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger