Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samordning av infrastrukturinvesteringer i Oslo og Akershus

Samordning av infrastrukturinvesteringer i Oslo og Akershus

Forfattere: Olav Fosli
Rapportnr: 1042/1996
Språk: Norwegian

Notatet tar for seg organiseringen av infrastruk-tur-utbygging i Oslo og Akershus og vurderer samordningsmuligheter både mellom tiltak i ulike områder (fylker) og mellom tiltak for ulike trans-portmidler. Studien er basert på intervju med sentrale samferdselsaktører i tillegg til studie av offentlige dokumenter. Det er ikke avdekket store samordnings-proble-mer mellom Oslo og Akershus når det gjelder veginvesteringer. En viktig årsak til dette er Oslo--pakka som framover mot år 2007 gir en sta-bil ramme for både finansiering, utvelgelse av pro-sjekt og utbyggingsrekkefølge. Det foregår lite samordning av investeringer på tvers av veg, lokal kollektivtransport og jernbane. Investeringer i infrastruktur for lokal kollektiv-transport er ad hoc-preget og finansieringen blir i stor grad avklart fra år til år. Mulighetene til å samordne infrastruktur-investe-ringer synes noe bedre i Oslo enn Akershus, bl a fordi Oslo kommune både er reguleringsmyndig-het etter plan- og bygningsloven og har ansvaret for kommunale veger og lokal kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger