Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sammenlikning av nye nasjonale grunnprognoser med offisielle EU-prognoser

Sammenlikning av nye nasjonale grunnprognoser med offisielle EU-prognoser

Forfattere: Inger Beate Hovi
Rapportnr: 923/2007
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0818-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I forbindelse med transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019 er det utarbeidet grunnprognoser for person- og godstransport, av hhv Norconsult og TØI. Prognosene er basert på eksogene næringsvise vekstrater fra SSBs makroøkonomiske modell, MSG. I denne rapporten er de nasjonale prognosene for person og godstransport sammenliknet med prognoser som er utarbeidet i forbindelse med EUs midtveisevaluering av hvitboken ”Time to decide”. Det er også gjort en sammenlikning av de nasjonale prognosene mot de sist utarbeidete prognosene for Sverige. Sammenstillingen viser at EUs prognose for Norge har høyere årlig vekst for totalt persontransportarbeid innenriks enn den norske prognosen på kort og lang sikt, men at årlig vekst i transportarbeidet er fallende framover i tid i begge prognosene. En sammenlikning av godstransportprognosen for Norge og EUs prognose for Norge viser at prognosen for vekst i totalt transportbehov er høyere i den na¬sjonale prognosen enn i EUs prognose på både kort og lang sikt. Fra 2010 til 2020 er EU-prognosen noe høyere enn den norske prognosen. For både person- og godstransport er profilen mht årlig vekst forskjellig mellom transportmidlene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger