Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum

Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum

Forfattere: Olav Eidhammer, Jardar Andersen, Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1182/2011
ISBN: 978-82-480-1303-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1298-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Europa og Norge kjennetegnes for tiden av økt urbanisering noe som øker behovet for vareleveranser i byområder. I studien har vi utarbeidet og testet et analyseverktøy som gjør det mulig å utlede hva som er samfunns-økonomisk optimale størrelser for distribusjonsbiler til bruk i norske bysentrum og å måle den samfunnsøkonomiske effekten av å harmonisere dimensjoner på innkjørings- og biloppstillingsplasser ved varemottak med de bilene som brukes til varedistribusjon i byer. Vi har studert to hovedtiltak med data for leveranser innenfor Ring 2 i Oslo. Tiltakene er (1) redusert tillatt størrelse på godsbiler, og (2) økte krav til dimensjoner for varemottak. Ifølge våre beregninger og forutsetninger gir ett av tiltakene (Göteborgalternativet) en positiv effekt, men usikkerheten knyttet til resultatet er betydelig på grunn av mangel på gode data.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger