Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fergefrekvens

Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fergefrekvens

Forfattere: Vegard Østli
Rapportnr: 1262/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1431-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I dette prosjektet har vi beregnet de samfunnsøkonomiske virkningene av økt fergefrekvens på fire riksvegfergesamband. Det er lagt vekt på et bredt utvalg av samband for å muliggjøre overføring av resultatene til andre samband. Det er beregnet trafikale endringer av økt fergefrekvens med de nasjonale transportmodellene NTM5 og RTM, samt den nasjonale godsmodellen. Den samfunnsøkonomiske analysen er basert på resultatene fra trafikkberegningene. Med bakgrunn i den samfunnsøkonomiske analysen har vi identifisert noen felles forutsetninger som bør være oppfylt dersom man skal kunne oppnå positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet av økt fergefrekvens. Sambandet bør blant annet ha et tilstrekkelig trafikkgrunnlag. Videre bør frekvensøkningen skje på samband hvor reisetiden på fergen er en betydelig del av trafikantenes totale reisetid. Til slutt bør man i større grad benytte mindre ferjer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger