Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomiske konsekvenser av tunnel under Umskaret

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av tunnel under Umskaret

Forfattere: Tom E Markussen, Hanne Samstad
Rapportnr: 414/1998
ISBN: 82-480-0073-7
Språk: Norwegian

Rapporten tar for seg samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster ved å bygge tunnel under Umskaret på E12 i Nordland, ved riksgrensen mellom Norge og Sverige. En tunnel skal forbedre vinterframkommeligheten på vegen sterkt. En nytte-kostnadsanalyse viser at tunnelen under plausible forutsetninger ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom i streng forstand, dvs at netto-nytten vil være negativ. Det er ikke empirisk grunnlag for å si at trafikken vil øke mye dersom det bygges en tunnel. Det er heller ingen grunn til å tro at ringvirkningene blir veldig store av å bygge tunnel, men den kan allikevel ha en viss betydning, spesielt på svensk side. Flere utenforliggende forhold kan imidlertid bidra til å forbedre lønnsomheten ved tunnelen, f eks endringer i den svenske transportstøtteordningen til å begunstige svensk bruk av norske havner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger