Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomiske gevinster av bedre veiforbindelse mellom Slagentangen og E18

Samfunnsøkonomiske gevinster av bedre veiforbindelse mellom Slagentangen og E18

Forfattere: Beth Nicolaysen
Rapportnr: 1002/1995
Språk: Norwegian

Vi har vurdert de samfunnsøkonomiske besparelsene av å bygge en ny veiforbindelse mellom Slagentangen og R19(Hortensveien) under forutsetning av at R306 utbedres fra Kirkebakken til Solerød. Denne forbindelsen vil føre til tids- og avstandsbesparelser for nordgående næringstrafikk fra virksomheten på Slagentangen. For en del annen nærings- og privattrafikk i området vil forbindelsen gi redusert kjøretid, men kjøredistansen vi ikke bli påvirket. Veiforbindelsen vil fjerne all tanktrafikk til og fra Slagentangen gjennom Tønsberg sentrum. Basert på et nedre anslag på trafikk som vil ha fordel av at prosjektet gjennomføres har vi beregnet at samfunnets gevinster kan forsvare investeringer på i underkant av 80 mill kr (1995 priser). Basert på et øvre anslag på trafikk som vil ha fordel av prosjektet har vi beregnet at samfunnets gevinster kan forsvare investeringer på vel 110 mill kr (1995 priser)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger