Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomisk vurdering av innsats innen drift og vedlikehold

Samfunnsøkonomisk vurdering av innsats innen drift og vedlikehold

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 1460/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1687-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Den samfunnsøkonomiske nytten av å lukke etterslepet i vedlikeholdet av vegdekker og vegfundament på riksvegene i løpet av 12 år, er 15 milliarder kroner, ifølge beregninger foretatt av ViaNova Plan og Trafikk. Tilsvarende beregninger av nytten av å øke vedlikeholdsbudsjettene i jernbanesektoren har foreløpig ikke gitt noe resultat. Vi anbefaler å arbeide videre med samfunnsøkonomiske beregninger av økt vedlikeholdsinnsats i alle etatene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger