Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og hensynet til geografisk fordeling

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og hensynet til geografisk fordeling

Forfattere: Askill Harkjerr Halse
Rapportnr: 1739/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2287-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder en kunnskapskartlegging når det gjelder hvordan en kan analysere og vurdere fordelingsvirkninger av store statlige investeringer, med spesielt fokus på geografisk fordeling. Storbritannia og Sverige har nokså detaljert veiledning for hvordan en skal inkludere fordelingsvirkninger i omtalen av investeringsprosjekter, mens Norge mangler dette. Det finnes en omfattende litteratur om samferdsel og rettferdig fordeling, men denne omhandler i mindre grad geografi som et hensyn i seg selv. Studier av innbyggernes preferanser og faktiske beslutninger tyder imidlertid på at geografisk fordeling er viktig. Dersom geografi skal være en egen dimensjon når det gjelder fordeling er det naturlig å ta utgangspunkt i gjeldende politiske mål for distriktspolitikken. Den såkalte distriktsindeksen måler i hvilken grad et område kan sies å ha distriktsutfordringer som tilsier særbehandling. Rapporten inneholder en anbefaling om å utarbeide norske veiledninger for analyse og vurdering av fordelingseffekter og noen prinsipper som bør ligge til grunn for disse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger