Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomisk analyse av kollektivtransportens inntektsgrunnlag. Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 4

Samfunnsøkonomisk analyse av kollektivtransportens inntektsgrunnlag. Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 4

Forfattere: Bård Norheim
Rapportnr: 767/2005
ISBN: 82-480-0492-9
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0493-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten analysererer den samfunnsøkonomiske nytte og kostnad av alternative finansieringsordninger for kollektivtransporten i de fire største byområdene i Norge. Resultatene fra disse analysene viser at et samfunnsøkonomisk optimalt tilbud vil kreve omtrent dobbelt så stort tilskudd som i dag og gi en samfunnsøkonomisk avkastning på ca. kr 2 pr. krone i økt tilskudd. Samtidig vil endrede rammebetingelser, som fortetting, parkeringsrestriksjoner eller vegprising, gi økt samfunnsøkonomisk avkasting og lavere optimalt tilskuddsbehov. Disse analysene viser også at endrede rammebetingelser kan benyttes til å finansiere et bedre tilbud innenfor dagens tilskuddsramme og gi betydelig flere passasjerer. Innføring av vegprising vil ha en mer blandet effekt ved at det vil gi ca. 60 mill. kroner i økt årlig tilskuddsbehov på kort sikt, mens det langsiktige optimale tilskuddsnivået vil reduseres med ca. 200 mill. kroner pr. år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger