Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsnytten av digital transportinfrastruktur – verdsetting av økt bruk og deling av data

Samfunnsnytten av digital transportinfrastruktur – verdsetting av økt bruk og deling av data

Forfattere: Niels Buus Kristensen
Rapportnr: 1857/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2399-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Digitalisering av samferdselssektoren skjer raskt og genererer omfattende datamengder. Bedre tilgjengeliggjøring og utnyttelse av disse data forventes å ha stort potensial i utviklingen av fremtidens transportsystem. Men der er liten erfaring med formalisert vurdering av digitale prosjekters samfunns-økonomiske lønnsomhet. Denne rapporten ser på hvordan transportsektorens samfunnsøkonomiske metoder må og kan utvikles for å kunne verdsette fordeler og ulemper ved bedre data og digital infrastruktur. Akkurat som for fysisk infrastruktur må grunnlaget for samfunnsøkonomisk vurdering av digitale investeringer være en kvantitativ sammenlikning av nytte og kostnad av digitale prosjekter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger