Du er her

Risiko i veitrafikken 2017/18

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1782/2020
ISBN: 978-82-480-2325-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2301-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer oppdaterte risikotall for ulike trafikantgrupper og aldersgrupper. Det er beregnet risiko for ulike skadegrader. Det er også beregnet risikotall for materielle skader for bil. I tillegg presenteres tall for personskaderisiko for bilførere fordelt på ukedag og tid på døgnet. Risikoen er høyest for motorsykkel, moped, sykkel og fotgjengere, og lavest for førere og passasjerer i bil. Risikoens fordeling på kjønn og alder innenfor hver trafikantgruppe viser at unge og eldre generelt har høyere risiko enn middelaldrende og barn. Forskjellene mellom aldersgruppene er imidlertid redusert over tid. Eldre blir i større grad enn andre alvorlig skadet i ulykkene de er involverte i, samtidig er de mer enn andre utsatt for materielle skader som bilførere. Risikoen for bilister har tradisjonelt vært høyest natt til søndag. Det er fremdeles slik, men forskjellen mellom natt til søndag og andre tidsrom er mindre enn tidligere. Risikoene er redusert for alle trafikantgrupper og aldersgrupper over tid. For syklister er det stor underrapportering av skadetall i den offisielle statistikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger