Du er her

Risiko i veitrafikken 1997-1998.

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 483/2000
ISBN: 82-480-0156-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten gir nye risikotall for ulike trafikantgrupper fordelt på kjønn og alder. Eksponeringstall er hentet fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1997/98 samt TØIs årlige oppgaver over transportytelser i Norge. Ulykkes- og skadetall er hentet fra SSBs offisielle veitrafikkulykkesstatistikk, Folkhelsas skaderegister og Norges forsikringsforbunds trafikkskaderegister (TRAST). Resultatene viser at døds- og skaderisikoen er høyest for sykkel, motorsykkel og moped i følge skadetallene fra SSB. Benyttes skadetall fra Folkehelsa har syklister ekstremt mye høyere risiko enn andre grupper. Det har skjedd små endringer i risiko i løpet av 1990-tallet. Risiko for mc og moped og til dels fotgjengere har sunket. Risiko for bilførere, passasjerer og syklister er omtrent som tidligere. Risikoen for unge bilførere har imidlertid økt fra midten av 1990-tallet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger