Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Revidert modell til beregning av ferjekriteriet i inntektssystemet for fylkeskommunene

Revidert modell til beregning av ferjekriteriet i inntektssystemet for fylkeskommunene

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Bo Dong, Stian Jakobsen, Janis Danebergs
Rapportnr: 1914/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1970-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag (Norwegian only)
Hele rapporten (Norwegian only)

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har bedt Transportøkonomisk institutt (TØI) om å utvikle en ny modell til å beregne kriteriet normerte fergekostnader i inntektssystemet til fylkeskommunene. De viktigste utvidingene av eksisterende modell å etablere a) en kostnadsmodell som legger til grunn bruk av nullutslippsteknologi og b) en inntektsmodell som bygger på AutoPASS-regulativet. Innen rammen av prosjektet er det utviklet en ny kostnadsmodell bygget på optimering og en ny inntektsmodell bygget på minste kvadraters metode. Den nye kostnadsmodellen viser en reduksjon i energikostnader og en økning i kapitalkostnader sammenliknet med modellen KDD bruker i dag. Den nye inntektsmodellen gir et høyere anslag på billettinntekter enn den gamle modellen. Inntektsbehovet per fylke beregnes ganske likt av nytt og eksisterende modellapparat. Vi anbefaler fortsatt bruk av KDDs enkle kostnadsmodell på kort sikt, men implementering av den nye inntektsmodellen utviklet i prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger