Du er her

  • > Publikasjoner
  • > RETRO - En integrert persontransportmodell for Oslo og Akershus

RETRO - En integrert persontransportmodell for Oslo og Akershus

Forfattere: Lars Rand
Rapportnr: 1084/1997
Språk: Norwegian

Transportmodellen RETRO (REgional TRansportmodell for Oslo-regionen) består av delmodeller for førerkortinnehav, bilhold, reisefrekvens, reisemålsvalg og reise-middelvalg. Den er integrert med en rutevalgsmodell. Modellen ble estimert på data fra en reisevane-undersøkelse for Oslo og Akershus fra 1990. Den er sei-nere kalibrert for 1995. I forbindelse med kalibreringen er det foretatt en aggregering til bare 39 soner, og en kopling til en nettverks-modell for å få konsistens mellom reisekostnader og trafikkvolumer på alle reiserelasjoner mellom disse 39 sonene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger